Bạn có biết, không ai trong chúng ta là phiên bản gốc 100%? Beethoven chịu ảnh hưởng bởi Mozart. Picasso chịu ảnh hưởng bởi Cezanne. Einstein chịu ảnh hưởng bởi Michelson. Hầu như tất cả những quyết định hay ý tưởng của chúng ta, ít nhiều gì cũng đều chịu […]